Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczono siedem obszarów Natura 2000:

•          SOO Lasy Suchedniowskie PLH 260010 obejmujący zasięgiem Płaskowyż Suchedniowski i Wzgórza Kołomańskie - posiada zatwierdzony Plan Zadań Ochronnych

•          SOO Ostoja Przedborska PLH260004 obejmujący w dużej mierze teren Przedborskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny - posiada zatwierdzony Plan Zadań Ochronnych

•          SOO Dolina Bobrzy PLH 260014 - posiada zatwierdzony Plan Zadań Ochronnych

•          SOO Dolina Czarnej Nidy PLH 260016

•          SOO Ostoja Sobkowsko-Korytnicka PLH 260032

•          SOO Ostoja Wierzejska PLH 260035

•          SOO Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH 260041 - posiada zatwierdzony Plan Zadań Ochronnych