Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat częściowy "Biesak Białogon"

Rezerwat częściowy „Biesak Białogon" o powierzchni 13,13 ha, w tym 9,35 ha powierzchni leśnej, tworzony został w 1981 r. Znajduje się na terenie Leśnictwa Dyminy.

Jest rezerwatem geologicznym utworzonym w celu zachowania wychodni skał ordowickich i kambryjskich cennych ze względów naukowych i dydaktycznych. W kamieniołomie znajdującym się na terenie rezerwatu można obserwować ciekawe zjawiska tektoniczne w postaci anormalnego układu warstw, systemu uskoków oraz rys pokazujących kierunek ruchu warstw. Występujące tu położenie skał starszych na młodszych jest rzadkim zjawiskiem, dlatego odsłonięcie utworów kambru na skałach ordowiku należy uznać za unikatowe i decydujące o wartości naukowej rezerwatu. Jest namacalnym dowodem świadczącym o sile ruchów górotwórczych, które miały miejsce w paleozoicznej przeszłości Gór Świętokrzyskich.

Rezerwat posiada również ciekawe walory przyrodnicze. Drzewostan tworzy sosna z niewielką domieszką dębu, buka, jodły i osiki na dwóch typach siedliskowych - borze świeżym i borze mieszanym wyżynnym.