Wydawca treści Wydawca treści

Historia Nadleśnictwa Kielce

Nadleśnictwo Kielce w obecnych granicach działa od 2007 roku.

W  zbliżonych do obecnych granic zostało utworzone w 1918 roku.

·   W roku 1923 Nadleśnictwo uległo pierwszemu podziałowi, odłączono 4 tys. ha obejmujących dzisiejszy  Obręb Snochowice.

·   Na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 1 grudnia 1930 r. wyłączono z Nadleśnictwa południowe kompleksy leśne  i utworzono Nadleśnictwo Dyminy o powierzchni około 6 169 ha, a do Nadleśnictwa Kielce przyłączono uroczyska Bobrza i Cisowa Góra z Nadleśnictwa Samsonów.  

·   W roku 1945 na mocy dekretu PKWN do ówczesnego Nadleśnictwa Kielce przyłączono lasy byłej własności prywatnej w ilości 558 ha.

·   Z dniem 1 stycznia 1971 r. na podstawie Zarządzenia Dyrektora O.Z.L.P. w Radomiu zlikwidowano Nadleśnictwo Dyminy jako samodzielną jednostkę ALP i utworzono Obręb Dyminy w ramach Nadleśnictwa Kielce. 

·   Z dniem 1 stycznia 1973  roku przyłączone zostały tereny b. Nadleśnictwa Snochowice do Nadleśnictwa Kielce.

·   Z dniem 1 stycznia 1976 r. na podstawie Zarządzenia Nr 60 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 15.11.1975 r. po likwidacji Nadleśnictwa Zagnańsk, tereny tego Nadleśnictwa zostały włączone do Nadleśnictwa Kielce.

·   Z dniem 1 lipca 1983 r. w związku z utworzeniem Nadleśnictwa  Zagnańsk odłączono obręby leśne Samsonów i Zagnańsk, natomiast przyłączono z Nadleśnictwa  Łagów Leśnictwa Marzysz i Niestachów.

·   Z dniem 01.01.1987 r. przyłączono do Nadleśnictwa Kielce Leśnictwo Radomice z Nadleśnictwa Łagów.  

·   Z dniem 1.01.1993 r. w związku z utworzeniem Nadleśnictwa Daleszyce odłączono Obręb  Marzysz.

·   W 2003 r. w związku z likwidacją Nadleśnictwa Daleszyce dołączono obręb Marzysz i odłączono obręb Snochowice 

·   Z dniem 1.01.2007 r. w związku z utworzeniem Nadleśnictwa Daleszyce odłączono Obręb  Marzysz. i dołączono obręb Snochowice. 

Obecnie Nadleśnictwo Kielce zarządza powierzchnią 16,6 tys. ha lasów państwowych. Podzielone jest na 12 leśnictw wchodzących w skład 3 obrębów leśnych: Dyminy, Kielce i Snochowice.