Wydawca treści Wydawca treści

Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcza Świętokrzyska"

Leśne kompleksy promocyjne to duże, zwarte obszary lasu, wchodzące w skład jednego lub kilku nadleśnictw. Utworzone na obszarze całego kraju, pokazują zmienność warunków siedliskowych, różnorodność składu gatunkowego lasu i wielość pełnionych przez niego funkcji. W ramach LKP leśnicy promują zrównoważoną gospodarkę leśną, wspierają badania naukowe i prowadzą edukację leśną społeczeństwa.

Dzięki LKP widać, że można osiągnąć kompromis między najważniejszymi zadaniami leśnictwa: gospodarką leśną mającą na celu m.in. produkcję drewna, ochroną przyrody, badaniami naukowymi i szeroko rozumianą edukacją. Są dowodem, że trwale zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna przeciwdziała zagrożeniom lasu, wynikającym z rozwoju cywilizacji.

Obszar LKP „Puszcza Świętokrzyska" należy do najcenniejszych obszarów przyrodniczych, krajo­brazowych i kulturowych regionu świętokrzyskiego.

Testuje się tu nowe technologie leśne i szkoli Służbę Leśną. Prowadzi prace badawcze oraz doświadczenia. LKP stanowią także forum współpracy leśników ze społeczeństwem. Warto podkreślić, że leśne kompleksy promocyjne to oryginalna, rodzima idea promowania ekologicznego leśnictwa.

Dowiedz się więcej o leśnych kompleksach promocyjnych

Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Świętokrzyska" powstał w 2004 r. Jest obszarem o znaczeniu społecznym, ekologicznym, edukacyjnym, kulturowym, historycznym i naukowym o powierzchni 77 tys. ha. W całości znajduje się w granicach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz na terenie województwa. świętokrzyskiego i zajmuje po­kaźny obszar dawnej Puszczy Świętokrzyskiej. W jego skład wchodzi sześć nadleśnictw: Daleszyce, Kielce, Łagów, Skarżysko (obręb Rataje), Suchedniów i Zagnańsk.

Celem działania LKP jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, ochrona zasobów przyrody w lasach oraz edukacja leśna społeczeństwa.

LKP obejmuje wyżynne, podgórskie i górskie kompleksy leśne otaczające Świętokrzyski Park Narodowy, ze znacznym udziałem drzewostanów natural­nych, zwłaszcza jodłowych i bukowych z domieszką jaworu, grabu i modrzewia. Specyfiką gospodarki leśnej na tym obszarze jest naturalne odnawianie się lasu, zwłaszcza jodły.

Zróżnicowanie geologiczne i wysokościowe powoduje znaczną mozaiko­watość gleb, co wpływa na urozmaicony skład gatunkowy lasu i występowanie drzewostanów mieszanych. Cały obszar LKP leży w zlewniach rzek stanowiących lewobrzeżne dopły­wy środkowej Wisły, tj. Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej, lłżanki i Pilicy.

Obszar LKP należy do najcenniejszych obszarów przyrodniczych, krajo­brazowych i kulturowych regionu świętokrzyskiego. Świadczy o tym istnienie 5 parków krajobrazowych, 11 obszarów chronionego krajobrazu, 24 rezerwatów przyrody, 24 użytków ekologicznych,  2 zespo­łów przyrodniczo-krajobrazowych, a także duża liczba miejsc związanych z wy­darzeniami historycznymi i obecność zabytków kultury materialnej.

Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną