Wydawca treści Wydawca treści

„Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

„Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

Planowany okres realizacji: 2017-2023

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 32 793 037,88 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 22 859 575,94 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 19 430 639,54 zł


OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Nadleśnictwo Kielce bierze udział w projekcie współfinansowanym z funduszy Unii Europejskiej pod nazwą: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów".

W ramach projektu Nadleśnictwo Kielce planuje zakup samochodu patrolowo – gaśniczego.

 

Beneficjentem projektu jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Planowany okres realizacji: lata 2016-2019.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (70 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (114 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (16 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (11 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43 096 737,50 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 30 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 25 500 000,00 zł

 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: http://www.ckps.lasy.gov.pl/


O projekcie adaptacji nizinnej

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

 • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
 • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
 • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
 • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
 • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.


Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinasowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł

 


Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Kielcach

Nadleśnictwo Kielce zrealizowało  w roku 2016 zadanie z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Kielcach pod nazwą: Wydanie publikacji pt. „Las - dobre sąsiedztwo. Magazyn Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Świętokrzyska". Zadanie zostało dofinansowane kwotą 64 000, zł brutto.


Projekty i fundusze

Projekty realizowane dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Kielcach:

1. Utworzenie ścieżki rowerowej na terenie Leśnictwa Dyminy

Ścieżka rowerowa zaczyna się nieopodal Leśniczówki w Dyminach, a kończy na ul. Kusocińskiego, została wzbogacona w tablice informacyjne z przebiegiem i edukacyjne o tytułach: Hodowla lasu, Ochrona Lasu, Ochrona p. poż., Las i jego mieszkańcy, Martwe drewno, Leśne siedliska, Drzewa naszych lasów oraz stojaki na rowery.

2. Zakup pomocy dydaktycznych do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo -Leśnej przy siedzibie Nadleśnictwa Kielce

Pomoce w postaci: 5 szt. zestawów interaktywnych, 5 szt. zestawów plansz edukacyjnych i 20 szt. tablic edukacyjnych do wykorzystania w Ośrodku edukacji przyrodniczo-leśnej.

3. Wydanie folderu „Ośrodek Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Kielce"

Format publikacji:  A5, objętość 16 stron, nakład 2 tyś. szt. wzbogacone fotografami z Ośrodka oraz wiedzą o gatunkach roślin i zwierząt znajdujących się w salach wystawowych. Ponadto znajdą się w nim zagadnienia związane
z ochrona przyrody w Nadleśnictwie Kielce oraz informacje o działalności Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska".

4. Wydanie informatora pt. „Nadleśnictwo Kielce"

Wydawnictwo o formacie A5 z  informacjami o lasach będących w zarządzie nadleśnictwa, siedliskach, formach ochrony przyrody, dane kontaktowe do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy siedzibie Nadleśnictwa Kielce, wzbogacone ilustracjami i mapami.

 


Mała retencja nizinna

Nadleśnictwo Kielce  jest beneficjentem projektu :„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych". W ramach projektu realizowane będzie przedsięwzięcie polegające  na „Budowie  obiektu małej retencji w Nadleśnictwie Kielce , Leśnictwie Bilcza oddz. 122c "

 

Parametry zbiornika:

Powierzchnia całkowita zbiornika 0,43ha.

                Powierzchnia tafli wody 0,41 ha

                Pojemność maksymalna 5600m3

                Maksymalna długość 92,4m

                Maksymalna szerokość 80,0m

                Nachylenie skarp 1:2

                Średnia głębokość 1,366m

                Maksymalna głębokość 1,5

 

b) Przepustu wraz z zastawką o parametrach:

                Średnica przepustu 600mm – rura wipro

                Długość przepustu 5090mm

                Światło zastawki 600mm

                Wysokość piętrzenia 0,48 m.