Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat częściowy "Sufraganiec"

Rezerwat częściowy „Sufraganiec", utworzony w 1961 r., zajmuje powierzchnię 16,91 ha. Położony jest na terenie Leśnictwa Gruchawka.

Powstał w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych malowniczego fragmentu lasu mieszanego z udziałem jodły, dębu, sosny i świerka oraz roślin charakterystycznych dla Gór Świętokrzyskich. Można wyróżnić na jego obszarze wiele zbiorowisk fitosocjologicznych, między innymi: podzespół buczyny podgórskiej, zespół jedliny wyżynnej, zespół łęgu olszowo-jesionowego, podzespół boru mieszanego wilgotnego. Wśród roślin podlegających ochronie całkowitej w rezerwacie mają swoje stanowiska: wawrzynek wilczełyko, paprotka zwyczajna, widłak jałowcowaty i przylaszczka pospolita. Z roślin objętych częściową ochroną gatunkową wystąpują tu: kopytnik pospolity, konwalia majowa, pierwiosnka wyniosła, kalina koralowa oraz kruszyna pospolita.

Przez teren rezerwatu przepływa Potok Sufragańczyk, który jest dopływem rzeki Sufraganiec. Topografia terenu, atrakcyjne krajobrazowo zakątki i naturalnie wykształcone zbiorowiska leśne z dorodnym drzewostanem tworzą harmonijną pod względem przyrodniczym i krajobrazowym całość.