Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Na terenie Nadleśnictwa Kielce znajduje się sześć Obszarów chronionego krajobrazu:

•          Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu obejmujący zasięgiem tereny miasta Kielce charakteryzujące się wysokimi walorami krajobrazowymi

•          Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu obejmującytereny otaczające Kielce od północy i wschodu, położone w zlewni rzek Lubrzanki i częściowo Kamionki oraz Bobrzy

•          Chęcińsko - Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu stanowiący obszar otuliny Chęcińsko - Kieleckiego Parku Krajobrazowego

•          Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu stanowiący otulinę Przedborskiego Parku Krajobrazowego

•          Suchedniowsko - Oblęgorski Obszar Chronionego Krajobrazu stanowiący otulinę Suchedniowsko - Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego

•          Konecko - Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmujący obszar 98 359 ha na północ i zachód od Końskich